Generelle betingelser, der gælder for alle de tilbud og leverancer, som LEDON A/S leverer til KUNDEN

Version 2019-11-28

Disse betingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra LEDON til KUNDEN, medmindre andet er aftalt.

Sammen med den specifikke ordrebekræftelse udgør disse betingelser den fuldstændige aftale om køb og levering af LEDON-produkter til KUNDEN.

1. Køb

 1. Køb af LEDON-produkter omfatter et tilbud, en ordre, en ordrebekræftelse, levering samt betaling.
 2. Tilbud er gyldige i 30 dage, medmindre andet er angivet i tilbuddet.
 3. Tilbud, tegninger og andet materiale, der er udarbejdet af LEDON, tilhører LEDON. Disse materialer må ikke kopieres eller distribueres til andre, der ikke er omfattet af den specifikke levering fra LEDON.
 4. Ordrer, der afgives af KUNDEN, skal altid henvise til LEDONs referencenumre vedrørende de bestilte produkter.
 5. For ordrer med et samlet nettofakturabeløb på under EUR 100 vil der blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på EUR 50 netto.
 6. Alle ordrer bekræftes skriftligt af LEDON.
 7. KUNDEN skal kontrollere, at ordrebekræftelsen stemmer overens med KUNDENS bestilling. Hvis dette ikke er tilfældet, skal KUNDEN straks – og senest 5 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen – skriftligt informere LEDON om uoverensstemmelsen.
 8. Ordrer kan kun ændres eller annulleres, når der i hvert enkelt tilfælde er blevet afgivet en skriftlig accept og/eller en revideret ordrebekræftelse fra LEDON.
 9. Alle leverancer fra LEDON er EXW ifølge Incoterms 2020, medmindre andet er aftalt.
 10. I forbindelse med levering af store forsendelser skal KUNDEN stille en gaffeltruck til rådighed med henblik på losning. Hvis KUNDEN ikke er i stand til dette, kan det medføre ekstra fragtomkostninger til omlastning og levering osv.
 11. Leverede varer må kun returneres, når dette er godkendt af LEDON.
 12. Når LEDON søger byggetilladelse for KUNDE kan placering af redskaber ikke ændres efter modtaget byggetilladelse fra gældende kommune, uden der ansøges om ny byggetilladelse inklusiv nyt ansøgningsgebyr. 
 13. Kræver byggeansøgning yderligere materiale herunder supplerende materiale eller godkendelse fra anden lovgivning påhviler eventuelle ekstra omkostninger KUNDEN.
 14. Betalingsbetingelserne er angivet på ordrebekræftelsen. Ved forsinkede betalinger vil der blive tilføjet 1 % af fakturabeløbet pr. måned, og ved hver rykker vil der blive opkrævet et rykkergebyr på DKK 100.
 15. Varerne forbliver LEDON A/S’ ejendom, indtil det fulde beløb er betalt.

2. Klager og garantier

 1. Eventuelle krav vedrørende mangler eller defekter skal fremsættes skriftligt senest 8 dage efter modtagelse eller montering af varerne fra LEDON.
 2. Krav vedrørende transportskader skal være ledsaget af transportvirksomhedens bemærkninger (POD) og billeder af skaderne. Hvis transportdokumentet er underskrevet uden bemærkninger, bærer LEDON intet ansvar for manglende kasser osv.
 3. LEDON er ikke ansvarlig for tab af fortjeneste, forsinkelser, tab af indtægter eller andre indirekte tab som følge af enten forsinket levering eller manglende levering.
 4. LEDONs garantiperiode begynder fra fakturadatoen.
 5. LEDONs garantier
  • LEDON tilbyder livstidsgaranti på: 
   • Pladedele af HDPE
   • Stålstolper og overliggere
   • Gulvvanger og rammer af stål
   • Øvrige galvaniserede bærende dele
   • Komponenter af rustfrit stål
  • LEDON tilbyder 10 års garanti på: 
   • Andre galvaniserede beslag
   • Metaldele i fitnessudstyr
   • Komponenter af sprøjtestøbt PE og PA6
   • Cedertræ og robinietræ
   • Lærketræ uden jordkontakt
  • LEDON tilbyder 5 års garanti på: 
   • Lakerede metaldele
   • Fjedre
   • Tovværk
   • Rotationsstøbte PE tunnelrør
  • LEDON tilbyder 2 års garanti på:
   • Bevægelige plast- og metaldele
   • Solsejl
 6. LEDONs garantier dækker materialefejl i det angivne tidsrum for det pågældende materiale.
 7. Almindelig slitage er ikke dækket af LEDONs garantier, og skader forårsaget af hærværk eller misbrug er heller ikke dækket.
 8. Ændringer i materialet, der kun ændrer produktets udseende – såsom farveændringer og naturlige vindridser i træ – er ikke dækket af garantien. Dog yder vi 5 års garanti mod væsentlig nedfalmning på HDPE-pladedele.
 9. Produkter, som er udsat for sand- eller salttåge, er ikke omfattet af LEDONs garanti mod korrosion.
 10. For at gøre klageproceduren så effektiv som mulig skal KUNDEN fremsende følgende dokumentation sammen med garantikravene:
  • Artikelnummer
  • Antal beskadigede artikler
  • LEDON-fakturanummer
  • Kopi af KUNDE-faktura til slutforbrugeren
  • Detaljerede billeder af skaderne
  • Detaljeret beskrivelse af skaderne
 11. Hvis LEDON ønsker det, skal alle dele, der hævdes at være omfattet af erstatningsansvar, returneres til LEDON med henblik på undersøgelse.
 12. Garantien er kun gyldig, hvis produktet er konfigureret korrekt og i overensstemmelse med LEDONs montagevejledning.
 13. LEDON yder ikke nogen garanti, såfremt produkter, der ikke er leveret eller godkendt af LEDON til det specifikke formål, monteres i produkterne, eller hvis der foretages ændringer af produkternes konstruktion.
 14. Medmindre andet er angivet, er KUNDEN forpligtet til at udføre al udskiftning og alle reparationer i forbindelse med defekte dele. KUNDEN skal afholde alle omkostninger i forbindelse med afmontering og montering af dele samt forsendelses- og rejseudgifter.
 15. Dersom afmontering eller montering af LEDON-produkter resulterer i utilsigtet arbejde eller andre handlinger i forbindelse med andre produkter, end dem, der er omfattet af leverancen, vil LEDON ikke påtage sig at afholde sådanne omkostninger, og LEDON vil heller ikke selv udføre arbejdet.
 16. LEDONs ansvar i forbindelse med defekte produkter er begrænset til den faste pris for den defekte del, som er en del af leverancen.

3. EN 1176

 1. Alle LEDON-legeredskaber kontrolleres og godkendes i henhold til EN 1176.
 2. Alle certifikater er udstedt af TÜV eller tilsvarende myndigheder.
 3. Godkendelse af specifikke projekter er KUNDENS eller slutforbrugerens ansvar.
  1. LEDON tunnelrutsjebaner
   På grund af LEDON tunnelrutsjebanernes åbne designplatform findes der ekstraudstyr, som ikke er omfattet af LEDON TÜV-certifikatet. Som regel er det således kundens eget ansvar at sikre overensstemmelse med EN 1176 for den specifikke LEDON tunnelrutsjebane, som er bestilt.
  2. Specialfremstillede produkter
   Ikke-standardiserede produkter og modifikationer af LEDON-standardprodukter efter ordre fra en kunde er ikke testede og godkendte af LEDON i henhold til EN 1176. Det er således op til kunden selv at sikre overensstemmelse med EN 1176 vedrørende det specialfremstillede produkt.

4. Produktansvar

 1. LEDONs produktansvar (dvs. lovbestemte krav vedrørende erstatningsansvar i forbindelse med personskade eller skader på ejendom som følge af brugen af de produkter, der er omfattet af købsaftalen) over for KUNDEN og tredjeparter er begrænset til det omfang, som er tilladt i henhold til gældende lov, og omfatter ikke skader på ikke-forbrugerejendom eller godtgørelse for tab af fortjeneste, forsinkelser, tab af indtægter eller andre indirekte tab.
 2. LEDON forbeholder sig ret til at ændre konstruktionen af produkterne. LEDON vil informere KUNDEN om betydelige konstruktionsændringer. LEDON er ikke forpligtet til at rekonstruere produkter, der er blevet leveret, før en sådan rekonstruktion eller forbedring er blevet foretaget. Oplysninger i brochurer og andet materiale kan således ændres uden nogen forpligtelse for LEDON. Hvis en part modtager et produktansvarskrav fra en tredjepart, skal denne part straks underrette den anden part om et sådant krav. Hvis LEDON bliver involveret i en retssag, der omfatter LEDONs produktansvar, hvad angår produkter, der er leveret af KUNDEN (personligt eller via andre), er KUNDEN forpligtet til at acceptere, at sagen afgøres af Sø- og Handelsretten i København.
 3. Begge parter er fritaget for ansvar under følgende omstændigheder, forudsat at disse omstændigheder forhindrer opfyldelsen af aftalen eller i væsentlig grad forhindrer opfyldelsen: Strejker, lockouter, krav og forordninger fra offentlige myndigheder, krig, naturkatastrofer, boykotter, karantæner, brand, skader på produktionsapparatet, skibbrud, valutarestriktioner, optøjer og forstyrrelser, manglende transportmidler, generel mangel på forsyninger, begrænsninger i strømforsyningen og hændelser af samme karakter samt defekte forsendelser eller forsinket levering fra underleverandører til LEDON på grund af nogen af de omstændigheder, der er anført i dette afsnit.
 4. Alle tilbud, ordrebekræftelser, aftaler og leverancer fra LEDON er i enhver henseende underlagt dansk lovgivning og købeloven. The International Sale of Goods Act (Den Internationale Købelov – CISG), lov nr. 733 af 7. december 1988 finder ikke anvendelse.

5. Montage og entreprenørarbejde

I etablerings- og montageprisen tages forbehold for ikke-gravevenlig jord, fx trærødder, byggeaffald, skjulte fundamenter, rør, ledninger og/eller forurenet jord o.lign.

Ekstraomkostninger herunder eventuel opbrydning og bortskaffelse vil blive efterfaktureret til Køber.

Der skal være fri passage ved aftalte tilkørselsforhold, medmindre andet fremgår skriftligt af ordrebekræftelsen, er brug af køreplader, byggehegn samt eventuelt genopretning af område, kørerspor efter maskiner og bortkørsel af jord ikke inkluderet.

Medmindre andet fremgår skriftligt af ordrebekræftelsen, er etableringsprisen forudsat at opgravet jord kan deponeres ved udgravet areal og på samme matrikel.

Kræver byggetilladelse jordprøvetagning, vil beløbet blive pålagt ordretageren. Såfremt der kommer påbud om oprensning eller skal foretages andre indgreb, påhviler ekstraomkostningerne ordretageren.

Ønsker køber at LEDON skal bortskaffe opgravet jord, skal dette fremgå skriftligt af ordrebekræftelsen. Eventuelle ekstraomkostninger vil blive efterfaktureret i henhold til bekendtgørelsen om jordflytning.

Medmindre andet fremgår skriftligt af ordrebekræftelsen, skal arealet være ryddet for eventuelt eksisterende produkter inden LEDONs montører ankommer.

Medmindre andet fremgår skriftligt af ordrebekræftelsen, skal udgravede områder være fri for faldunderlag. Er faldunderlaget ilagt før montage af LEDONs redskaber, vil arbejde ifm. flytning og genetablering af faldunderlag, samt eventuelle ekstra montagetimer efterfaktureres.

LEDON fraskriver sig et hvert ansvar og hæfter ikke for hærværk der udøves på eller tyveri af produkterne på monteringsstedet i perioden forud for aflevering af den samlede legeplads til Køber.

Ventetid på pladsen som påføres LEDONs montører og samarbejdspartnere af Køber efterfaktureres.

Medmindre andet fremgår skriftligt af ordrebekræftelsen, er det købers ansvar at vurdere nødvendigheden og omfang af afspærring af montageområdet og etableres af Køber for Købers regning. LEDON anbefaler at der er afskærmning, når der udlægges gummibelægninger eller der støbes med beton. LEDON er ikke ansvarlig for sætningsskader eller ødelæggelser, som følge at færden og for tidlige ibrugtagelse at legeredskaberne.

Ekstraarbejde, som følge af ovenstående faktureres efter gældende timesats til arbejdsløn og leje af maskiner samt udgifter i øvrigt.

3D tegningsmateriale af indretningsforslag og produkter er vejledende og kan variere fra den reelle montage.

Hvis der opstår skader på Købers ejendom ifm. montagearbejdet, skal Køber gøre pågældende entreprenør eller montør opmærksom på skaden med det samme. Forsikringsansvaret påhviler skadevolder. LEDON kan hjælpe med formidle kontakten, men indgår ikke i videre dialog om erstatningsansvar mellem Køber og tredjepart.

6. Levering

Fragtmand skal kunne aflæsse nær byggepladsen og Køber skal kvittere for modtaget fragt, medmindre andet er aftalt.

Modtager skal foretage en visuel gennemgang af varerne. Evt. fragtskader, skader på emballage eller skader som følge af fejlhåndtering ved aflæsning at lastbilen, skal dokumenters og modtager skal notere forbeholdene på kvitteret fragtseddel. LEDON skal straks orienteres om evt. forbehold ved leveringen.

Ændringer i leveringsoplysninger jf. ordrebekræftelsen, skal ske senest 7 dage inden levering, og evt. ekstraomkostninger påhviler Køber.