Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle betingelser, der gælder for alle de tilbud og leverancer, som LEDON A/S leverer til KUNDEN

Version 2019-11-28

Disse betingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra LEDON til KUNDEN, medmindre andet er aftalt.

Sammen med den specifikke ordrebekræftelse udgør disse betingelser den fuldstændige aftale om køb og levering af LEDON-produkter til KUNDEN.

 1. Køb

  1. Køb af LEDON-produkter omfatter et tilbud, en ordre, en ordrebekræftelse, levering samt betaling.
  2. Tilbud er gyldige i 30 dage, medmindre andet er angivet i tilbuddet.
  3. Tilbud, tegninger og andet materiale, der er udarbejdet af LEDON, tilhører LEDON. Disse materialer må ikke kopieres eller distribueres til andre, der ikke er omfattet af den specifikke levering fra LEDON.
  4. Ordrer, der afgives af KUNDEN, skal altid henvise til LEDONs referencenumre vedrørende de bestilte produkter.
  5. For ordrer med et samlet nettofakturabeløb på under EUR 100 vil der blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på EUR 50 netto.
  6. Alle ordrer bekræftes skriftligt af LEDON.
  7. KUNDEN skal kontrollere, at ordrebekræftelsen stemmer overens med KUNDENS bestilling. Hvis dette ikke er tilfældet, skal KUNDEN straks – og senest 5 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen – skriftligt informere LEDON om uoverensstemmelsen.
  8. Ordrer kan kun ændres eller annulleres, når der i hvert enkelt tilfælde er blevet afgivet en skriftlig accept og/eller en revideret ordrebekræftelse fra LEDON.
  9. Alle leverancer fra LEDON er EXW ifølge Incoterms 2020, medmindre andet er aftalt.
  10. I forbindelse med levering af store forsendelser skal KUNDEN stille en gaffeltruck til rådighed med henblik på losning. Hvis KUNDEN ikke er i stand til dette, kan det medføre ekstra fragtomkostninger til omlastning og levering osv.
  11. Leverede varer må kun returneres, når dette er godkendt af LEDON.
  12. Når LEDON søger byggetilladelse for KUNDE kan placering af redskaber ikke ændres efter modtaget byggetilladelse fra gældende kommune, uden der ansøges om ny byggetilladelse inklusiv nyt ansøgningsgebyr.
  13. Betalingsbetingelserne er angivet på ordrebekræftelsen. Ved forsinkede betalinger vil der blive tilføjet 1 % af fakturabeløbet pr. måned, og ved hver rykker vil der blive opkrævet et rykkergebyr på DKK 100.
  14. Varerne forbliver LEDON A/S’ ejendom, indtil det fulde beløb er betalt.
 2. Klager og garantier

  1. Eventuelle krav vedrørende mangler eller defekter skal fremsættes skriftligt senest 8 dage efter modtagelse af varerne fra LEDON.
  2. Krav vedrørende transportskader skal være ledsaget af transportvirksomhedens bemærkninger (POD) og billeder af skaderne. Hvis transportdokumentet er underskrevet uden bemærkninger, bærer LEDON intet ansvar for manglende kasser osv.
  3. LEDON er ikke ansvarlig for tab af fortjeneste, forsinkelser, tab af indtægter eller andre indirekte tab som følge af enten forsinket levering eller manglende levering.
  4. LEDONs garantiperiode begynder fra fakturadatoen.
  5. LEDONs garantier
   • LEDON tilbyder livstidsgaranti på:
    • Pladedele af HDPE
    • Stålstolper og overliggere
    • Gulvvanger og rammer af stål
    • Øvrige galvaniserede bærende dele
    • Komponenter af rustfrit stål
   • LEDON tilbyder 10 års garanti på:
    • Andre galvaniserede beslag
    • Metaldele i fitnessudstyr
    • Komponenter af sprøjtestøbt PE og PA6
    • Cedertræ og robinietræ
    • Lærketræ uden jordkontakt
   • LEDON tilbyder 5 års garanti på:
    • Lakerede metaldele
    • Fjedre
    • Tovværk
    • Rotationsstøbte PE tunnelrør
   • LEDON tilbyder 2 års garanti på:
    • Bevægelige plast- og metaldele
    • Solsejl
  6. LEDONs garantier dækker materialefejl i det angivne tidsrum for det pågældende materiale.
  7. Almindelig slitage er ikke dækket af LEDONs garantier, og skader forårsaget af hærværk eller misbrug er heller ikke dækket.
  8. Ændringer i materialet, der kun ændrer produktets udseende – såsom farveændringer og naturlige vindridser i træ – er ikke dækket af garantien. Dog yder vi 5 års garanti mod væsentlig nedfalmning på HDPE-pladedele.
  9. Produkter, som er udsat for sand- eller salttåge, er ikke omfattet af LEDONs garanti mod korrosion.
  10. For at gøre klageproceduren så effektiv som mulig skal KUNDEN fremsende følgende dokumentation sammen med garantikravene:
   • Artikelnummer
   • Antal beskadigede artikler
   • LEDON-fakturanummer
   • Kopi af KUNDE-faktura til slutforbrugeren
   • Detaljerede billeder af skaderne
   • Detaljeret beskrivelse af skaderne
  11. Hvis LEDON ønsker det, skal alle dele, der hævdes at være omfattet af erstatningsansvar, returneres til LEDON med henblik på undersøgelse.
  12. Garantien er kun gyldig, hvis produktet er konfigureret korrekt og i overensstemmelse med LEDONs montagevejledning.
  13. LEDON yder ikke nogen garanti, såfremt produkter, der ikke er leveret eller godkendt af LEDON til det specifikke formål, monteres i produkterne, eller hvis der foretages ændringer af produkternes konstruktion.
  14. Medmindre andet er angivet, er KUNDEN forpligtet til at udføre al udskiftning og alle reparationer i forbindelse med defekte dele. KUNDEN skal afholde alle omkostninger i forbindelse med afmontering og montering af dele samt forsendelses- og rejseudgifter.
  15. Dersom afmontering eller montering af LEDON-produkter resulterer i utilsigtet arbejde eller andre handlinger i forbindelse med andre produkter, end dem, der er omfattet af leverancen, vil LEDON ikke påtage sig at afholde sådanne omkostninger, og LEDON vil heller ikke selv udføre arbejdet.
  16. LEDONs ansvar i forbindelse med defekte produkter er begrænset til den faste pris for den defekte del, som er en del af leverancen.
 3. EN 1176

  1. Alle LEDON-legeredskaber kontrolleres og godkendes i henhold til EN 1176.
  2. Alle certifikater er udstedt af TÜV eller tilsvarende myndigheder.
  3. Godkendelse af specifikke projekter er KUNDENS eller slutforbrugerens ansvar.
   1. LEDON tunnelrutsjebaner
    På grund af LEDON tunnelrutsjebanernes åbne designplatform findes der ekstraudstyr, som ikke er omfattet af LEDON TÜV-certifikatet. Som regel er det således kundens eget ansvar at sikre overensstemmelse med EN 1176 for den specifikke LEDON tunnelrutsjebane, som er bestilt.
   2. Specialfremstillede produkter
    Ikke-standardiserede produkter og modifikationer af LEDON-standardprodukter efter ordre fra en kunde er ikke testede og godkendte af LEDON i henhold til EN 1176. Det er således op til kunden selv at sikre overensstemmelse med EN 1176 vedrørende det specialfremstillede produkt.
 4. Produktansvar

  1. LEDONs produktansvar (dvs. lovbestemte krav vedrørende erstatningsansvar i forbindelse med personskade eller skader på ejendom som følge af brugen af de produkter, der er omfattet af købsaftalen) over for KUNDEN og tredjeparter er begrænset til det omfang, som er tilladt i henhold til gældende lov, og omfatter ikke skader på ikke-forbrugerejendom eller godtgørelse for tab af fortjeneste, forsinkelser, tab af indtægter eller andre indirekte tab.
  2. LEDON forbeholder sig ret til at ændre konstruktionen af produkterne. LEDON vil informere KUNDEN om betydelige konstruktionsændringer. LEDON er ikke forpligtet til at rekonstruere produkter, der er blevet leveret, før en sådan rekonstruktion eller forbedring er blevet foretaget. Oplysninger i brochurer og andet materiale kan således ændres uden nogen forpligtelse for LEDON. Hvis en part modtager et produktansvarskrav fra en tredjepart, skal denne part straks underrette den anden part om et sådant krav. Hvis LEDON bliver involveret i en retssag, der omfatter LEDONs produktansvar, hvad angår produkter, der er leveret af KUNDEN (personligt eller via andre), er KUNDEN forpligtet til at acceptere, at sagen afgøres af Sø- og Handelsretten i København.
  3. Begge parter er fritaget for ansvar under følgende omstændigheder, forudsat at disse omstændigheder forhindrer opfyldelsen af aftalen eller i væsentlig grad forhindrer opfyldelsen: Strejker, lockouter, krav og forordninger fra offentlige myndigheder, krig, naturkatastrofer, boykotter, karantæner, brand, skader på produktionsapparatet, skibbrud, valutarestriktioner, optøjer og forstyrrelser, manglende transportmidler, generel mangel på forsyninger, begrænsninger i strømforsyningen og hændelser af samme karakter samt defekte forsendelser eller forsinket levering fra underleverandører til LEDON på grund af nogen af de omstændigheder, der er anført i dette afsnit.
  4. Alle tilbud, ordrebekræftelser, aftaler og leverancer fra LEDON er i enhver henseende underlagt dansk lovgivning og købeloven. The International Sale of Goods Act (Den Internationale Købelov – CISG), lov nr. 733 af 7. december 1988 finder ikke anvendelse.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til vores produkter, priser, eller sortiment, ser vi frem til at høre fra dig.

Kontakt os: 74 82 65 65 eller info@ledon.dk

Hallingparken, Brøndby, Danmark

Halling Parken i Brøndby ønskede i 2019 at udskifte deres gamle legeplads til en mere…